Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY TNHH TM&XNK MBM

Cơ cấu tổ chức của công ty : 
    Công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu MBM được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp 2014. Các hoạt động của Công ty tuân theo Luật Doanh nghiệp, các Luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty. Điều lệ Công ty bản sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/03/2018 là cơ sở chi phối cho mọi hoạt động của Công ty.

    Đại hội đồng thành viên : 
    Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất quyết định mọi vấn đề quan trọng của Công ty theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. ĐHĐTV là cơ quan thông qua chủ trương chính sách đầu tư dài hạn trong việc phát triển Công ty, quyết định cơ cấu vốn, bầu ra cơ quan quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

    Định hướng các chính sách tồn tại và phát triển thông qua việc hoạch định chính sách, ra nghị quyết hành động cho từng thời điểm phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

    Ban kiểm soát : 
    Do ĐHĐTV bầu, thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

    Ban điều hành : 
    Do HĐQT bổ nhiệm gồm có ba Giám đốc (Giám đốc thương mại, Giám đốc tài chính, Giám đốc sản xuất). Giám đốc do HĐTV bổ nhiệm, trong đó Giám đốc thương mại là người đại diện theo pháp luật của Công ty, chịu trách nhiệm trước HĐQT, quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty.

    Sơ đồ tổ chức của Công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu MBM: